Μπορείτε να διεκδικήσετε επιστροφή εισφορών!

Διαβάστε τι μπορείτε να κάνετε με μια απλή αίτηση

Την επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών από τον ΕΦΚΑ μπορούν να διεκδικήσουν μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, με μια απλή αίτησή τους στον υπερφορέα.

Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος, όσες εισφορές πληρώθηκαν εκ παραδρομής, για κλάδους ή για χρόνους για τους οποίους δεν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης, μπορούν να επιστραφούν στους δικαιούχους τους, ή να συμψηφιστούν με οφειλές ή επόμενες εισφορές τους.

Η απόφαση αφορά εισφορές που έχουν καταβληθεί στον ΕΦΚΑ, ή έχει εισπράξει ο ΕΦΚΑ για λογαριασμό τρίτων φορέων (επικουρικό – ΕΤΕΑΕΠ, υγεία – ΕΟΠΥΥ, ανεργία – ΟΑΕΔ κ.λ.π).

Οι ασφαλισμένοι έχουν χρονικό περιθώριο 2 μηνών από την κοινοποίηση εκκαθάρισης, από την οποία όμως πρέπει να προκύπτουν οι καταβλητέες εισφορές, για να υποβάλλουν αίτηση, αν επιθυμούν το τυχόν πρόσθετο ποσό των επίμαχων αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών να παραμείνει στον ΕΦΚΑ ως πιστωτικό υπόλοιπο και να συμψηφίζεται με επόμενες εισφορές.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι απλή καθώς προβλέπει επιστροφή ή συμψηφισμό με τυχόν καθυστερούμενες οφειλές πάσης φύσεως ρυθμισμένων ή μη, χρηματικών ποσών που καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ για οποιαδήποτε αιτία (για πρώτη φορά, ακόμη και οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης) εφόσον δεν προκύπτει, με βάση τη νομοθεσία, υποχρέωση καταβολής τους.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οφειλές ή εάν ύστερα από τον συμψηφισμό προκύπτει υπόλοιπο ποσό, αυτό επιστρέφεται άτοκα στους δικαιούχους.

Ως αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές νοούνται χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ για οποιαδήποτε αιτία και για τα οποία, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής τους. Κατ΄ εξαίρεση δεν θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί σε περιπτώσεις που προκύπτει ακύρωση χρόνου ασφάλισης λόγω δόλιας ή εικονικής ασφάλισης.

Η επιστροφή ή ο συμψηφισμός γίνονται κατόπιν υποβολής αίτησης των δικαιούχων. Ειδικότερα για μισθωτούς την αίτηση υποβάλλουν οι εργαζόμενοι, ή οι εργοδότες.

Η απόφαση αφορά σε περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών μετά την 1/1/2017 (η αξίωση έχει γεννηθεί ή θα γεννηθεί μετά την 1/1/2017), καθώς και σε αιτήσεις επιστροφής αχρεωστήτως εισφορών που έχουν υποβληθεί στα ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ Ταμεία, εξαιρουμένου του Δημοσίου, μέχρι 31/12/2016 και βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο διαδικασίας.

Ειδικά για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, τα ποσά επιστρέφονται ή συμψηφίζονται κατόπιν αίτησης μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας εκκαθάρισης των εισφορών απ’ όπου προκύπτουν οι καταβλητέες εισφορές. Εναλλακτικά, δίνεται η δυνατότητα, κατόπιν υποβολής αίτησης εντός 2μήνου από την κοινοποίηση της εκκαθάρισης των εισφορών, να παραμείνει το σχετικό ποσό ως πιστωτικό υπόλοιπο και να συμψηφίζεται με επόμενες ασφαλιστικές εισφορές .

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών και τηρεί τους όρους, το προς επιστροφή ποσό συμψηφίζεται με τις τρέχουσες δόσεις της ρύθμισης.

Πηγή: insider.gr

Σχετικά άρθρα