«Παρεμποδίστηκε έλεγχος για τη διανομή Τύπου από την Άλτερ Έγκο»

Η ανακοίνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού

Η εταιρεία Άλτερ Έγκο του Βαγγέλη Μαρινάκη, μετόχου του πρακτορείου διανομής Τύπου «Άργος», κατηγορείται για παρεμπόδιση της έρευνας κατά τον έλεγχο στην αγορά διανομής έντυπου τύπου.

Για παρεμπόδιση-δυσχέρανση έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού κατά τη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου στην αγορά διανομής έντυπου τύπου ερευνώνται η Άλτερ Έγκο και φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με όσα αναφέρει σε σχετικό δελτίο τύπου η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Σημειώνεται, επίσης, κατά τη διάρκεια του ελέγχου που έγινε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας σημειώθηκε μια σειρά από περιστατικά που ήταν αντίθετα με τη νομοθεσία περί διεξαγωγής ερευνών.

Σε περίπτωση που η Άλτερ Έγκο εξεταστεί και κριθεί ένοχη, σύμφωνα με την σχετική διάταξη (άρθρο 39 παράγραφος 5 του ν. 3959/2011), τιμωρείται με πρόστιμο τουλάχιστον 15 χιλιάδων ευρώ με ανώτατο όριο το 1% του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσης της.

Αναλυτικά αναφέρεται:

«Παρεμπόδιση-δυσχέρανση έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού κατά τη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου στην αγορά διανομής έντυπου τύπου (άρθρο 39 παρ. 5 του Ν. 3959/2011 όπως ισχύει) από την εταιρία ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ καθώς και από φυσικά πρόσωπα.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει στις 12 Απριλίου 2021 για να εξετάσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης, εάν συντρέχει παράβαση των διατάξεων του άρθρου 39 παρ. 5 του Ν.3959/2011, για παρακώλυση-δυσχέρανση έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού από την εταιρία ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Μ.Μ.Ε. Α.Ε.» καθώς και από φυσικά πρόσωπα κατά τη διεξαγωγή αιφνιδιαστικού επιτόπιου ελέγχου. Ο έλεγχος διενεργήθηκε από υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 8.5.2020 στις εγκαταστάσεις της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ.

Όπως επισημαίνεται στο σκεπτικό της εισήγησης, κατά τη διάρκεια του ως άνω ελέγχου, σημειώθηκαν μία σειρά από περιστατικά, τα οποία συνιστούν, κατά την εισήγηση, παρεμπόδιση-δυσχέρανση του διενεργούμενου ελέγχου κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 39 παρ. 5 του Ν.3959/2011.

Η εισήγηση προτείνει να αποφασισθεί η διαπίστωση της παράβασης και η επιβολή προστίμου στα εμπλεκόμενα μέρη.

Επισημαίνεται ότι η εισήγηση αφορά μόνο στη συγκεκριμένη συμπεριφορά των εμπλεκομένων μερών κατά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου στις 8.5.2020 και σε καμία περίπτωση δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας που διενεργείται για πιθανές αντιανταγωνιστικές πρακτικές στην αγορά διανομής έντυπου τύπου.

H εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών».

Σχετικά άρθρα