Προσλήψεις στη Θεσσαλονίκη

Στον Οργανισμό Βρεφονηπιακής Παιδικής Μέριμνας

Εκδόθηκε προκήρυξη για δέκα προσλήψεις στον Οργανισμό Βρεφονηπιακής Παιδικής Μέριμνας του δήμου Θεσσαλονίκης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μιαούλη 4, Τριανδρία ΤΚ 55337 Θεσσαλονίκη, υπόψιν κας Κούτσου Ουρανίας (τηλ. επικοινωνίας: 2310 989280).

 

Σχετικά άρθρα