Θα υπερβεί τους 3 μήνες η ολοκλήρωση της πώλησης του Πόρτο Καρράς

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τεχνική Ολυμπιακή

Με ανακοίνωσή της, η Τεχνική Ολυμπιακή εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η συναλλαγή πώλησης του Πόρτο Καρράς, κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Στην ανακοίνωσή της, επισημαίνει ότι το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της συναλλαγής, υπό την επιφύλαξη των συνεπειών της πανδημίας και των κρατικών παρεμβάσεων λόγω αυτής, καθώς και των εορτών των Χριστουγέννων, αναμένεται ότι θα υπερβεί τους τρεις μήνες.

Συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής:

“Η μέχρι σήμερα μη ολοκλήρωση της συναλλαγής πώλησης του ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ

οφείλεται αφενός μεν στον τεράστιο όγκο των στοιχείων και πληροφοριών που έπρεπε να συγκεντρωθούν, επεξεργαστούν και διαμορφωθούν κατάλληλα για να σταλούν στην αγοράστρια και στον Ανεξάρτητο Σύμβουλο, αφετέρου δε στο γεγονός ότι η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε σε εντελώς δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας και της έξαρσής της.

Οι Οικονομικές καταστάσεις για την ημερομηνία της συναλλαγής (15/4/2020) που έχουν συνταχθεί από τον Όμιλό μας αφορούν τις εταιρείες:

α) ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., β) ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., γ) ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. και δ) ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ Α.Ε. και αναφέρονται στις περιόδους 1/1- 15/4/2020. Η έγκριση των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων από τις νέες διοικήσεις των παραπάνω εταιρειών που δεν ανήκουν, από τις 15/4/2020 και μετά, στον όμιλο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ εκκρεμεί. Μετά την έγκρισή τους θα αποσταλούν στον ανεξάρτητο σύμβουλο.

· Ο ανεξάρτητος σύμβουλος της συναλλαγής είναι η εταιρεία Deloitte Business Solutions S.A. Η έκθεση του ανεξάρτητου συμβούλου για τη διαμόρφωση του τιμήματος έχει συμφωνηθεί ότι θα ολοκληρωθεί εντός 40 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία λήψης από αυτόν των οικονομικών καταστάσεων της 15.4.2020.

· Εντούτοις, με δεδομένο ότι ο ανεξάρτητος σύμβουλος ήδη ζητά τόσο από τους πωλητές όσο και από τους αγοραστές πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις, το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της συναλλαγής, υπό την επιφύλαξη των συνεπειών της πανδημίας και των κρατικών παρεμβάσεων λόγω αυτής, καθώς και των εορτών των Χριστουγέννων, αναμένεται ότι θα υπερβεί τους τρεις μήνες.

· Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η Εταιρεία μας, το τελικό τίμημα της συναλλαγής θα διαμορφωθεί με βάση τα συμπεράσματα της έκθεσης του ανεξάρτητου συμβούλου επί των οικονομικών καταστάσεων της 15.4.2020 των υπόψη εταιρειών με βάση τις υποχρεώσεις τους έως την ίδια ημερομηνία (debt free basis).

· Η αναλογία του δανείου που επιβαρύνει την Εταιρεία και την “T.O INTERNATIONAL HOLDING LTD” ανέρχεται σε €47.823.112. Εξάλλου, το ποσό που επιβαρύνει την Εταιρεία και την “T.O INTERNATIONAL HOLDING LTD” αυξήθηκε μέχρι σήμερα σε €62.336.675 λόγω αποπληρωμής υποχρεώσεων των εταιρειών που αποτέλεσαν αντικείμενο της συναλλαγής μετά την 15.4.2020 σε χρονομισθωτές, προμηθευτές, ΔΕΗ και ΕΦΚΑ και επιστροφή προκαταβολών σε πράκτορες λόγω μη λειτουργίας του ξενοδοχείου την φετινή τουριστική περίοδο. Ενδέχεται να ανακύψουν ή/και αναμένεται να οριστικοποιηθούν με βάση την έκθεση του ανεξάρτητου συμβούλου και άλλες υποχρεώσεις που θα έχουν γενεσιουργό αιτία προγενέστερη της πώλησης (debt free basis), ήτοι την περίοδο που οι πωληθείσες εταιρείες ανήκαν στον Όμιλο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ, το ύψος των οποίων δεν μπορεί σήμερα να προσδιορισθεί.

· Δεν υφίστανται υποχρεώσεις της T.O. INTERNATIONAL HOLDING LTD οι οποίες ενδέχεται να καλυφθούν από το τίμημα της εν λόγω συναλλαγής.

· Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η Εταιρεία, η διοίκησή της εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για την αξιοποίηση του τιμήματος της συναλλαγής. Ήδη η Εταιρεία με τις από 2.10.2020, 18.11.2020 και 25.11.2020 ανακοινώσεις της έχει ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την επενδυτική δραστηριότητα του Ομίλου στην ναυτιλία, ενώ στις σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2019 αναφέρθηκαν οι στόχοι και οι προοπτικές για την νέα χρονιά, οι οποίοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο επέκτασης των δραστηριοτήτων του Ομίλου εντός και εκτός Ελλάδος στον τουρισμό, στην “πράσινη” ενέργεια και στο Real Estate (Investment and / or Development).

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη σχετικά με τη συναλλαγή της πώλησης του συγκροτήματος “ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ“.

Σχετικά άρθρα